Connect with us

Uncategorized

Javni oglas za prijem kadeta u činu ”mlađi inspektor” i u činu ”policajac” Granične policije Bosne i Hercegovine

Objavljeno

na datum

granična policija bih

Broj: 17-06-1-34-11-7473/23

Sarajevo, 12.10.2023.godine

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2020.godini („Službeni glasnik BiH“, broj 61/20), člana 6. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04, 27/07 i 59/09) i tačke II Odluke direktora Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-2-34-11-7473/23-2 od 02.10.2023. godine) Komisija za izbor kandidata – kadeta XII klase Granične policije Bosne i Hercegovine, raspisuje

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA U ČINU ”MLAĐI INSPEKTOR” I U ČINU ”POLICAJAC” GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

(Broj slobodnih radnih mjesta)

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 25 (dvadeset pet) kadeta XII klase sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu ”Mlađi inspektor” i 125 (stotinudvadestpet) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu ”Policajac” u organizacione jedinice, kako slijedi:

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

RADNA MJESTA U ČINU ”MLAĐI INSPEKTOR” – 25 (8H, 7S, 7B, 3O)

1.CENTRALNA ISTRAŽNA KANCELARIJA – 2 (1S, 1B)

Odsjek za istrage

-Inspektor za istrage – 1 (S)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Odsjek za prikrivene operacije

-Inspektor za prikrivene operacije – 1 (B)

2.TERENSKA KANCELARIJA ISTOK SA SJEDIŠTEM U VIŠEGRADU – 2 (1S, 1B)

Jedinica GP BiH Višegrad

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

-Šef smjene – 1 (S)

Jedinica GP BiH Zvornik

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (B)

3.TERENSKA KANCELARIJA JUG SA SJEDIŠTEM U ČAPLJINI – 2 (H)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Jedinice GP BiH Trebinje

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1(H)

Jedinica GP BiH Doljani

-Šef smjene – 1 (H)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

4.TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROISTOK SA SJEDIŠTEM U BIJELJINI – 3 (1 B, 1 H, 1 O)

Jedinice GP BiH Orašje

-Šef smjene – 1 (O)

Jedinica GP BiH Brčko

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (B)

Jedinica GP BiH Brod

-Šef smjene – 1 (H)

5.TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROZAPAD SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI – 4 (1H, 1 O, 1B, 1S)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Jedinica GP BiH Dobrljin

-Šef smjene – 2 (1 O, 1H)

-Inspektor za istrage 1 (B)

-Inspektor za graničnu kontrolu 1(S)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

6.TERENSKA KANCELARIJA ZAPAD SA SJEDIŠTEM U BOSANSKOM GRAHOVU

  • 9 (4S, 2H, 3B).

-Operativni dežurni – 1 (H)

Jedinica GP BiH Gorica

-Šef smjene – 2 (1H, 1S)

Jedinica GP BiH Strmica

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (S)

-Šef smjene – 1 (B)

Jedinica GP BiH Izačić

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (B)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

-Inspektor za istrage – 2 (1S, 1B)

-Šef smjene – 1 (S)

7.TERENSKA KANCELARIJA ZA AERODROME SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU – 3 (2 H, 1 O)

Jedinica GP BiH Aerodrom Sarajevo

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (H)

-Šef smjene – 1 (O)

Jedinica GP BiH Aerodrom Tuzla

-Šef smjene – 1 (H)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

RADNA MJESTA U ČINU „POLICAJAC“ – 125 (52 B, 40 S, 27 H, 6 O)

1.TERENSKA KANCELARIJA ISTOK SA SJEDIŠTEM U VIŠEGRADU – 31 (20 B, 4 S, 6 H, 1 O)

-Jedinica GP BiH Zvornik – 21 (13 B, 4 S, 3 H, 1 O)

-Jedinica GP BiH Višegrad – 10 (7 B, 3 H)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

2.TERENSKA KANCELARIJA JUG SA SJEDIŠTEM U ČAPLJINI – 25 (14 B, 6 H, 5 S)

-Jedinica GP BiH Trebinje –20 (14 B, 6 H)

-Jedinica GP BiH Doljani – 5 (S)

3.TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROISTOK SA SJEDIŠTEM U BIJELJINI – 19 (10 S, 4 B, 5 H)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

-Jedinica GP BiH Bijeljina – 2 (B)

-Jedinica GP BiH Brčko – 2 (B)

-Jedinica GP BiH Orašje – 15 (10 S, 5 H)

4.TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROZAPAD SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI – 27 ( 10 B, 12 S, 2 H, 3 O)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

-Jedinica GP BiH Velika Kladuša – 10 ( 5 S, 2 H, 3 O)

-Jedinica GP BiH Dobrljin – 7 (5 B, 2 S)

-Jedinica GP BiH Gradiška – 10 (5 B, 5 S)

5.TERENSKA KANCELARIJA ZAPAD SA SJEDIŠTEM U BOS. GRAHOVU – 21 (9 S, 8 H, 4 B)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

-Jedinica GP BiH Strmica – 7 (5 S, 2 B)

-Jedinica GP BiH Izačić –2 (S)

-Jedinica GP BiH Gorica – 4 (2 B, 2 S)

-Jedinica GP BiH Kamensko – 8 (H)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

6.TERENSKA KANCELARIJA ZA AERODROME SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU – 2 (O)

-Jedinica GP BiH Aerodrom Banja Luka – 2(O)

II

(Opšti i posebni uslovi za zapošljavanje)

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

a) državljanstvo BiH;

b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca, a najmanje VI stepen školske spreme za čin mlađeg inspektora;

d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije);

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije, obrazac izjave je sastavni dio obrazca za prijavu na javni oglas;

f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala,obrazac izjave je sastavni dio obrazca za prijavu na javni oglas;

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

g) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom.

Posebni uslovi:

  • da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (ovjerena izjava kandidata o posjedovanju vozačke dozvole izdate u BiH);
  • vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije);
  • poznavanje jednog stranog jezika;
  • poznavanje rada na računaru

III

(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)

Uz prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju slijedeće dokumente u vidu originala ili ovjerene fotokopije:

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

a) Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);

b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu);

c) Diplomu o završenom najmanje IV stepenu školske spreme ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana, odnosno o završenom najmanje VI stepenu školske spreme ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana;

d) Rješenje o nostrifikaciji izdato od nadležnog organa u BiH, ukoliko je školska sprema stečena van BiH nakon 06.04.1992. godine;

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

e) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

f) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da se kandidat nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala;

g) Prijava prebivališta, ne starija od tri mjeseca;

h) Ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije;

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

i) Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.);

j) Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.).

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili sa web sajta Granične policije Bosne i Hercegovine (http://www.granpol.gov.ba).

Kandidat je obavezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i biće odbačena. Takođe, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Prijavu na oglassa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine

Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo,

sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za prijem kadeta”.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Izjave kandidata u vezi tačke II pod e) i f) moraju biti u skladu sa tekstom javnog oglasa. Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Napomena:

a) Nominovani kandidati biće predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br.54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. Kanditati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biće isključeni iz dalje procedure odabira. U okviru ovih provjera vršiće se i provjera opšteg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“, te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i uvjerenje u nekažnjavanju.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

b) Provjera opšteg uslova „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“, utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obavezi dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uslov „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz procedure odabira.

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Granične policije Bosne i Hercegovine vršiće se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, kao i odredbama člana 6. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a) testa opšteg znanja (koji obuhvata poseban pisani test i esej);

b) testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;

c) usmenog dijela testa-intervjua;

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

d) ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled.

Test opšteg znanja i intervju biće u skladu sa stepenom obrazovanja potrebnim za nivo obuke za koji kandidat pristupa i istim će biti obuhvaćena i pitanja iz nadležnosti Granične policije BiH (Zakon o Graničnoj policiji BiH; Zakon o policijskim službenicima BiH i Zakon o graničnoj kontroli i drugo).

Kandidat koji u skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova iz tačaka a),b) i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod tačkom d), isključuje se iz daljeg procesa odabira.

V

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

(Način obavještavanja kandidata)

O toku procesa selekcije kandidati će biti obavještavani i informisani, putem web sajta Granične policije BiH (http://www.granpol.gov.ba) i oglasne ploče u sjedištu Granične policije BiH, Sarajevo.

Granična policija Bosne i Hercegovine ne preuzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije.

VI

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

(Trajanje obuke i probnog rada)

Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin „policajac“ traje 34 (tridesetčetiri) sedmica, a za drugi nivo pristupa za čin ”mlađi inspektor” traje 21 (dvadesetjedna) sedmica i obavljaće se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine i raspoređuju na radna mjesta u činu „policajac“ i u činu ”mlađi inspektor”.

U skladu sa članom 6. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, struktura zaposlenih u Graničnoj policiji BiH odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz1991. godine, oznake u zagradama označavaju nacionalnu pripadnost: Bošnjak (B), Srbin (S), Hrvat (H) i Ostali (O).

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Nastavi čitati
Marketing
Klikni za komentar

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Uncategorized

Kantonalni sud Bihać: Objavljena presuda u predmetu Adis Sivić

Objavljeno

na datum

Administator

Nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa u krivičnom postupku protiv optuženog Adisa Sivića, Kantonalni sud u Bihaću je dana 21.06.2024. godine donio i javno objavio presudu u predmetu broj 20 0 K 064476 24 Kžk, kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje iz člana 358. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, pa je sud primjenom navedenog zakonskog propisa i člana 59. tačka b) i člana 62. KZ F BiH optuženom izrekao UVJETNU OSUDU, a kojom se optuženom utvrđuje s kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 2 (dvije) godine od pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Temeljem člana 202. stav 1. ZKP F BiH optuženi se obavezuje da nadoknadi troškove krvičnog postupka u iznosu od 100,00 KM i plati sudu paušal u iznosu od 200,00 KM u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude i obavezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka nastale plaćanjem nagrade braniocu za odbranu po službenoj dužnosti koji će se utvrditi pravomoćnosti presude.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka iste, saopćeno je iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Nastavi čitati

Uncategorized

MUP USK: Objesna vožnja mladog vozača iz Bihaća

Objavljeno

na datum

Administator

Dana 09.06.2024. godine u 11:55 sati, policijskim službenicima Policijske stanice Bihać putem telefona obratilo se više građana koji su ovom prilikom prijavili vozača p.m.vBMW nepoznatih registraskih oznaka, koji je upravljujući spomenutim vozilom krećući se iz pravca ulice 502. Viteške brdske brigade i uključujući se u ulicu 5.Korpusa sa vozilom stvarao veliku buku, uz škripu guma i naglim prelaskom vozila iz jedne u drugu saobraćajnu traku ugrozio druge učesnike u saobraćaju kao i nekolicinu pješaka koji su se nalazili na pješačkom prelazu.

Nakon što je opasnom radnjom svojim vozilom ugrozio druge učesnike u saobraćaju vozač gore spomenutog automobila se udaljio sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Po zaprimljenim dojavama izvršen je pregled u službenim prostorijama video nadzora na raskrsnici spomenutih ulica a radi utvrđivanja identiteta kako spornog vozila tako i pronalaska vozača istog. Uvidom u video nadzor utvrđeno je da se radi o p.m.v marke BMW, registrovan na lice inicijala H.I. rođen 1995. godine u Bihaću, gdje i nastanjen u naselju Golubić bb, Grad Bihać, koji je nedugo potom od strane patrole policije PS Bihać, pronađen i sa istim je obavljen razgovor te zbog počinjenog prekršaja istom je uručen prekršajni nalog po ZOOSSNP BiH za učinjeni prekršaj.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Ovim putem se zahvaljujemo savjesnim građanima na dojavi o navedenom događaju, te ih ovim putem pozivamo da i ubuduće prijave ovakve nesavjesne radnje pojedinaca koji svojim radnjama ugrožavaju tuđe živote.

Vozačima jos jednom skrećemo pažnju da su se dužni pridržavati saobraćajnih pravila i propisa, a da će oni nesavjesni koji svojim bahatim ponašanjem i radnjama ugrožavaju svoj kao i tuđe živote biti identificirani i sankcionisani.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa
Nastavi čitati

Uncategorized

JAVNI KONKURS za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona

Objavljeno

na datum

Administator

JAVNI KONKURS za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona na radno mjesto Višeg stručnog saradnika – pomoćnik tužioca, broj: A – 366/24 od 22.04.2024. godine

Viši stručni saradnik – pomoćnik tužioca – 2 (dva) – izvršioca

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa
Nastavi čitati
Marketing
Marketing

U fokusu